โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น         
         แผนการดำเนินการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน
 
 


แผนการดำเนินงาน

 
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 click::::
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 click:::
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี click:::
 
;