โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น????ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตําบลบางหลวง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพและแนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้ว่างงานในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 39 คน โดยฝึกอาชีพ“หลักสูตรการทำบ๊ะจ่างและการทำสลัดโรล” ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ในการนี้เทศบาลตำบลบางหลวงขอขอบคุณวิทยากรการทำบ๊ะจ่าง นางชุติวรรณ ละม้ายอินทร์ นางนิภา ตั้งปัญญาผล และขอขอบคุณวิทยากร ทำสลัดโรลนางเรณู อินทร์น้อย นางเรณู วิมูลชาติ และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ เทศบาลจะดำเนินการจัดโครงการดีๆแบบนี้เพื่อสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจ ของชุมชน เทศบาลตำบลบางหลวง ต่อไป

 

 
  
  Home