โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น????กิจกรรม "เสริมสุขภาพกายและจิตผู้สูงวัย"
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. - 20.00 น. สถานที่ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดกิจกรรมเสริมสุขภาพกายและจิตผู้สูงวัย ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรี ตำบลบางหลวงได้มอบหมายให้ นายธเนศ ปานอุทัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงเป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้ติดตาม มีกิจกรรม
-การให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะยอดอ่อนทานตะวัน เป็นการส่งเสริมอาชีพใช้เวลาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-ให้ความรู้เรื่องสภาวะสุขภาพช่องปาก
-การแสดงจากผู้สูงอายุ
-การแสดงเล่นอังกะลุง
-กิจกรรมการร้องเพลง
-กิจกรรมการเต้นไลน์แดนซ์
-กิจกรรมนันทนาการ เล่นบอล สอนคำศัพท์
-กิจกรรมฉับฉลากและการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ปิดงานเวลา 20.00 น.

  
  Home