โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ร่วมกับโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนบางหลวงวิทยา ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางหลวง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2565 โดยมีพิธีเปิดงานฯ ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนวัดบางหลวง ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.30 น. ในการนี้ท่านอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยขบวนแห่เคลื่อนผ่านชุมชนตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒ ไปสิ้นสุดขบวน ณ วัดบางหลวง และทำพิธีถวายเทียนพรรษา
  เทศบาลฯ ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่สมัครสมานสามัคคีสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป.

 

  Home