โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดย นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบางหลวง โดยจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์วัดบางหลวง จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตในครั้งนี้ ในการนี้เทศบาลฯขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไป

  Home