วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบางหลวง จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยมีนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางหลวง และผู้แทนสัดส่วนประชาคมระดับตำบล มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินงานโครงการบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

  
  Home