โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น?? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง???
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.โครงการก่อสร้างแนวกันน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณสะพานข้ามคลองบางหลวง (สะพานดำ)
2.การปรับปรุงทางเชื่อมและไหล่ทางที่ต่างระดับถนน ทางหลวงหมายเลข 3231
3.การปรับปรุงผิวจราจรบริเวณเทศบาลซอย 4 และปรับปรุงพื้น คสล. บริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชน (ท่ารถ)
4. ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าโครการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยเทศบาล 6 ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด เพื่อเป็นการพัฒนา นำพาความสุขสู่ชุมชน
โอกาสนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.
? ด้วยความห่วงใย และความปรารถนาดี จากใจนายกเทศมนตรี ตำบลบางหลวง ?

 

  
  Home