โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น????
ร่วมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ งดบริโภคเนื้อสัตว์ ถือศีลกินเจ...เทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ
ในวันที่ 14-23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเจบ้วนฮกตั๊ว ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒รับประทานอาหารเจ ฟรี 3 มื้อ ตลอด 10 วัน
คณะกรรมการโรงเจบ้วนฮกตั๊ว ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญ แก่ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ในครั้งนี้ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในทุกสากลโลก จงดลบรรดาลให้ ท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูลผลในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการเทอญ

 

 
 
  
  Home