โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน  
  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน

กระดานสอบถาม


 

 
นายกลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการก่อสร้างถนน click::::
ประชุมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการก่อสร้างถนน click::::
แห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน click::::
 ขอเชิญร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ                พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลบางหลวง   click::::
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 click::::
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2566 click::::
งดรับของขวัญและของกำนัล . click::::
เปิดศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม. click::::
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) . click::::
เปิดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(ฟิตเนส). click::::
การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย. click::::
นายกฯลงพื้นที่หารือป้องกันอุทกภัยร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล 2565 . click::::
ลงพื้นที่ประเมิณสถานการณ์น้ำ2565 click::::
ระเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2565 click::::
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 click::::
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 . click::::
การจัดเวทีประชุมประชาคม โครงการสร้างกำแพงกันดินและกันน้ำท่วมชุมชน.... click::::
โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 . click::::
อบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวง ร.ศ.122. click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ปี 2566 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานปี 2566 click::::
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ click::::
แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
แบบ บก.06 (รถบรรทุกขยะ)
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2565
รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 1 ปี2566
ประกาศผู้ชนะโครงการถมดิน
ประกาศตรวจการจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รถขยะ)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เสาไฟฟ้าไฮแมส)
ประกาศผู้ชนะ HDPE
การเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะ (อาคารพัสดุ)
ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา HDPE
ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ประกาศราคากลางวางท่อ HDPE (ทบทวน)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศราคากลางโครงการถมดิน
ประชาสัมพันธ์รูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566
ครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2566
แบบบก.06 (ซ่อมระบบไฟฟ้า)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยเทศบาล 6
ยกเลิกประกาศโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินเทสบาลตำบลบางหลวง
ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลบางหลวงเรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(การปรับปรุงอาคาร)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ้างเหมาออกแบบฯ)

;